Estruturas condicionais

Como o seu nome indica estas estruturas executan unhas ou outras ordes según se cumplan ou non determinadas condicións. As principais estruturas condicionais son:

Condicional se (if)

Imaxina que no exemplo do cálculo da superficie dun círculo co que traballamos antes o que queres é poder calcular a superficie ou  o perímetro da circunferencia. Imos preguntar no programa que queres calcular e se responde que a superficie calculamos a superficie, e se responden o perímetro calculamos o perímetro. Empregaremos a seguinte orde:

Orde Scratch Python
Se

condicional se

 

if condición:

#non esquezas os ' : ' finais

 

Diagrama de fluxo

diagrama fluxo condicional se

Programa en Scratch

 

 

 

Comezo

Condicional se...senón (if...else)

Noutras ocasións atopámonos que soamente hai dúas posibilidades: ou se cumpre unha condición ou non. Para iso empregaremos a sentencia if...else, que significa se...(se cumpre unha condición faremos algo) senón (faremos outra cousa). Vexámolo cun exemplo. Imaxina que queres facer un programa para que a empresa de Facebook determine se tes a idade suficiente para empregar WhatsApp. Soamente hai dúas posibilidades: ou tes menos de 16 ou non.

Orde Scratch Python
Se...senón

condicional se

 

if condición:

    #as ordes que se executan se se cumpre a    condición van aquí indentadas.

else:

     #as ordes que se executan se non se cumpre a condición van aquí indentadas.

 

Diagrama de fluxo

diagrama fluxo condicional se

Programa en Scratch

 

 

 

Programa en Python

 

 

 

Comezo

Condicional se múltiple (if...elif)

 

Cando empregamos o condicional anterior se... senón, pódese dar o caso de que nos interese revisar se se cumpren algunhas condicións máis, é dicir ter varios condicionais anidados. Neses casos empregaremos o condicional if..elif..else.

 

Orde Scratch Python

Se (se cumpre unha condición)

senón:

se (se se cumpre esta   condición)

senón

condicional elif

 

if condición:

elif condición:

#para que Python lea o elif se debe incumplir a condición de if

else:

Por exemplo, supoñamos que queremos seleccionar persoas para formar unha banda de Rock. Coas persoas que se presenten faremos tres grupos:

  • Os mellores candidatos: aqueles que toquen a guitarra e canten
  • Os candidatos regulares: aqueles que so toquen a guitarra
  • Os candidatos rexeitados: os demais

Vexamos como facer este programa:

Diagrama de fluxo

 

diagrama fluxo condicional elif

Programa en Scratch

 
 

 

Programa en Python

 

 

 

Comezo

Condicionais elif encadeados

Supoñamos que queremos ser máis esixentes na formación da banda de Rock. Queremos clasificar á xente tamén en tres grupos do seguinte xeito:

  • As persoas ideais para a banda serán aquelas que saiban tocar a guitarra ben e tamén saiban cantar. Tamén incluiremos ás baterías.
  • As persoas que poderemos chamar, pero non son ideiais serán aquelas que saiban cantar (pero non saiban ler unha partitura) e as que toquen a guitarra pero non saiban cantar.
  • Rexeitaremos ás que non saiban solfear nin cantar e  ás que non toquen ben nin a guitarra nin a batería.

A estas alturas esta clasificación te resultará un pouco complexa, por eso especialmente nestas ocasións é bo tirar man dos diagramas de fluxo para aclarar un programa:

Diagrama de fluxo

diagrama fluxo condicional se

 

Programa en Python

 

Exercicios

Podes practicar estas estruturas nos exercicios que aparecen aquí

 

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles