Ordes básicas

Comando/significado Scratch Python 3
Executar un programa

executar

F5 ou Run
Deter un programa

deter

CRTL + C

(ás veces pechar ventá)

Comentar un programa

engadir comentarios

#Todo texto que vaia despois dunha grella é un comentario e por tanto no se executa
Iniciar un  programa

scratch

Non hai unha orde para iniciar, basta empezar a escribir os comandos
Agardar 3 segundos

input

from time import sleep

sleep(3)

Saída en pantalla: Print

scratch

 

print('Ola mundo!')

ou

print("Ola mundo!")

Entrada de datos simples (cadeas): Input

input

Quedará gardada na variable resposta

resposta = input('Cal é o teu nome?') #unha variable chamada resposta
Entrada de datos simples (números): input

input

Quedará gardada na variable resposta

resposta = int(input('Cal é o teu nome?'))#para nº enteiro

resposta = float(input('Cal é o teu nome?'))#para nº real

Saída en pantalla de variable: Print

scratch

 

saudo = 'Ola mundo' #aínda que saúdo é con til, non se recomenda o emprego do til para denominar variables en ningunha linguaxe de programación

print('Ola mundo')

Unir cadeas

 

saudo = ‘Ola ‘

nome = ‘Pepe’

print(saudo+nome)

Letra dunha cadea

 

nome[0]

#a primeira ten índice 0

Lonxitude dunha cadea (número de letras dun nome ou unha frase)

 

len(resposta)
Imprimir de seguido  
print("pepino",end=" ");
print("tomate")

 

Ordes Básicas e cadeas Operacións matemáticas Operacións con variables Estruturas de control

Datos estruturados Funcións (subprogramas)